Terms and conditions

Slechts deze voorwaarden zijn geldig:

Het aanvaarden van de factuur impliceert de algemene voorwaarden als aangenomen, zelfs indien ze niet dezelfde zijn als deze van de klant.

Alleen bij schriftelijke bevestiging van onzentwege kan hierin een wijziging gebeuren.

Facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel te Baasrode (Dendermonde).

Bij niet-betaling op de vastgestelde vervaldag begint van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar te lopen. Elke begonnen maand geldt als een volledige maand.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling ingevolge nalatigheid of slechte wil, zal ten titel van conventioneel strafbeding het verschuldigd bedrag verhoogd worden met 10% of een minimum van € 250 en een maximum van € 1500, onverminderd alle kosten en dit zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
Het vereffenen van de intrest laat aan de klant echter niet toe de betaling van de hoofdsom uit te stellen.

Op dezelfde manier blijven de intresten te betalen nadat de hoofdsom vereffend is.

Alle rechtbankkosten zijn ten laste van de klant.

Alle innings- en protestkosten hetzij van aanvaarde of niet-aanvaarde wissels, zegels of postontvangkaarten, bank -of discontokosten zijn ten laste van de klant.

In geval een betwisting van de factuur dient dit door middel van een aangetekend schrijven gemeld te wordenbinnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Na deze termijn wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

Het aangetekend schrijven dient een grondige motivatie en gedetailleerde vermelding van de inhoud van de klacht te bevatten.

De prijzen zijn niet bindend voor verdere opdrachten.

Enkel de Belgische wet is van toepassing op relaties tussen de partijen.

Bij vernietiging van een bestelling van opdracht door de cliënt, behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding te eisen van 25% op de totale som van de prijs ter bestelling.

Bij betwistingen is enkel de rechtbank te Dendermonde bevoegd.

TOP